ZOBACZ
NASZE PROMOCJE !!!
Kriolipoliza
ODCHUDZANIE PRZEZ ZAMRAŻANIE

Kri­olipoliza jest najnowszą, sprawd­zoną tech­nologią zapro­jek­towaną do niein­wazyjnego usuwa­nia tkanki tłuszc­zowej za pomocą niskiej tem­per­atury („crio” zimno, „lipo” tłuszcz, i „lisis” roz­pad). Trwale niszczy komórki tłuszc­zowe, a efekty utrzy­mują się bardzo długo. Kri­olipoliza w swo­jej skuteczności bywa porówny­wana z klasy­cznymi zab­ie­gami lipo­sukcji. Dzi­ałanie aparatu opiera się na kon­trolowanym zam­raża­niu komórek tłuszc­zowych i ich roz­padzie pod wpły­wem odpowied­nio niskiej temperatury.

Sposób dzi­ała­nia:

Spec­jalna głow­ica zostaje przyłożona do obszaru, z którego chcemy pozbyć się tkanki tłuszc­zowej lub doprowadzić do jego wys­muk­le­nia. Następ­nie urządze­nie zasysa tkankę i dokonuje jej ochłodzenia. Dzięki głow­icy zostaje pobrane ciepło z komórek tłuszc­zowych w sposób selek­ty­wny i kon­trolowany. Aby osiągnąć zamier­zony cel roz­padu komórek tłuszc­zowych sto­su­jemy tem­per­aturę od –5 do –10 C.

W cza­sie zabiegu zachodzi apop­toza ( obu­mieranie) komórek tłuszc­zowych w wyniku ekspozy­cji na zimno, co prowadzi do uwol­nienia cytokin i innych medi­a­torów stanu zapal­nego. Komórki zapalne stop­niowo trawią zajęte komórki tłuszc­zowe. Odbywa się to w prze­ciągu kilku tygodni, a nawet miesięcy po zabiegu. Lipidy z komórek tłuszc­zowych są powoli uwal­ni­ane i trans­portowane przez układ lim­faty­czny w celu przek­sz­tałce­nia, podob­nie jak to się dzieje z tłuszczem pochodzą­cym z poży­wienia. W rezulta­cie grubość tkanki tłuszc­zowej ulega zmniejsze­niu, a obszar na którym wykony­wany był zabieg ulega wys­muk­le­niu. Redukcja krągłości zauważalna jest u więk­szości pac­jen­tów po 2 do 4 miesią­cach po zakońc­zonej serii zabiegowej. Przy zachowa­niu zdrowego stylu życia utrata masy ciała jest trwała, podob­nie jak w przy­padku trady­cyjnej liposukcji.

Zabieg przeprowadza się w ramach kilku sesji, w zależności od obszaru zabiegowego oraz wielkości depozytów tłuszc­zowych. Czas trwa­nia zabiegu zależy od grubości warstwy tkanki tłuszc­zowej: jeden obszar od 10 do 20 minut. Zale­cany odstęp między kole­jnymi zab­ie­gami: 6 tygodni.

Odczu­cia pac­jenta i reakcja skóry po zabiegu kriolipolizy:

Po wyko­nanym zabiegu na danym obszarze wys­tępuje zacz­er­wie­nie­nie i może wys­tąpić drętwie­nie (chwilowe zaburze­nie wrażli­wości spowodowane dzi­ałaniem niskiej tem­per­atury) obszarów ciała pod­danych zabiegowi, stan ten może się utrzymy­wać do kilku godzin po sesji zabiegowej. W wyjątkowych sytu­ac­jach może pojawić się niewielki krwiak, który w ciągu kilku dni, tygodni uleg­nie resorpcji.

U osób szczupłych, z mało zbitą tkanką i u kobiet po poro­dach, mogą wys­tąpić miejs­cowe przem­roże­nia naskórka, bardzo powierz­chowne. Ustępują one bez śladu po 7 do 30 dni. Bezpośred­nio po zabiegu pac­jent może pod­jąć swą nor­malną akty­wność z uwzględ­nie­niem ograniczenia inten­sy­wnych ćwiczeń fizy­cznych przez okres od 7 do 10 dni.

Wskaza­nia do zabiegu kriolipolizy:

 • Tkanka tłuszc­zowa zlokali­zowana miejs­cowo: –głównie w okoli­cach talii, brzucha, zewnętrznych części ud, dol­nych pleców, ale także na ramionach, pośladkach.
 • Niewskazane dla pac­jen­tów o nad­wadze przekracza­jącej 10 kg

Efekty:

 • Efekt koń­cowy po zabiegu nie jest naty­ch­mi­as­towy (trzeba czekać, aż orga­nizm pozbędzie się uszkod­zonych pod­czas zabiegu komórek tłuszc­zowych), gdyż pro­ces usuwa­nia przez orga­nizm uszkod­zonych komórek tłuszc­zowych trwa kilka tygodni.
 • Efekty zaczy­nają być widoczne po upły­wie 4 tygodni (w pełni uwidacz­ni­ają się po upły­wie 3 m-​cy).
 • 2030% redukcji tkanki tłuszc­zowej w zas­sanym obwodzie (1 zabieg). To przekłada się na około 1,5 cm mniej w obwodzie.
 • Efekty uza­leżnione są od: płci (kobi­ety wol­niej i trud­niej tracą masę niż mężczyźni), wieku (po 3540 roku życia spada tempo metab­o­lizmu i usuwa­niu związków pow­stałych z roz­padu tkanki tłuszc­zowej), chorób meta­bol­icznych, które mogą go zakłó­cić (np. choroby tar­czycy, przysadki, leki hor­mon­alne, sterydy itp.)
  Uwaga!
  Ważne jest by nie przy­tyć pod­czas serii zabiegów i w cza­sie oczeki­wa­nia na efekty, ponieważ wtedy nie zaob­ser­wu­jemy zmian.

Prze­ci­wwskaza­nia:

Przed przys­tąpi­e­niem do zabiegu przeprowad­zona zostaje szczegółowa kon­sul­tacja uwzględ­ni­a­jąca wskaza­nia i prze­ci­wwskaza­nia do zabiegu.

 • Cukrzyca
 • Padaczka
 • Rozrusznik serca
 • Kri­oglob­u­line­mia
 • Choroba Ray­naud
 • Pokrzy­wka z zimna
 • Ciąża i karmie­nie piersią
 • Zaburzenia pracy nerek
 • Zaburzenia pracy wątroby
 • Miejs­cowe zaburzenia krążenia
 • Miejs­cowe stany zapalne, otwarte rany
 
Specjalna oferta
tylko na
Newsletter

Copyright © 2012 Marcin Wagner
Wszelkie prawa zastrzeżone / All rights reserved
 
Katalog Stron|Katalog stron|Katalog SEO|Katalog int24